ชื่อ - นามสกุล : นพ พลากร พัฒนศิษฏางกูล
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.42204
แผนก ออร์โธปิดิกส์
ประวัติการศึกษา ออร์โธปิดิกส์ แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
วันเสร์ 08.00 - 12.00 น.
ชื่อ - นามสกุล : พญ จิราภา หลิ่มโตประเสริฐ
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.48692
แผนก เวชศาสตร์ครอบครัว
ประวัติการศึกษา เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยลัยเชียงใหม่
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - เสาร์ : 08.00 - 17.00 น.
ชื่อ - นามสกุล : พญ อัญชลี วิจิตราวิวัฒน์
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.25103
แผนก สูติศาสตร์-นารีเวชศาสตร์
ประวัติการศึกษา สูติศาสตร์-นารีเวชวิทยา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - ศุกร์ : 08.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ : 12.00 - 17.00 น.
ชื่อ - นามสกุล : พญ ขวัญชนก คุณนะลา
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.44073
แผนก แพทย์รังสีวิทยา
ประวัติการศึกษา - รังสีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
ชื่อ - นามสกุล : พญ ศิรามพุช จุลเจิม
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.59552
แผนก เวชปฏิบัติทั่วไป
ประวัติการศึกษา - แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 28
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 89037