ชื่อ - นามสกุล : นพ พิพิธ เตียงธวัช
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.17914
แผนก ศัลยกรรมทั่วไป
ประวัติการศึกษา แพทย์ศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ 08.00 - 12.00 น.
ชื่อ - นามสกุล : พญ พรสวรรค์ หมั่นพินิจ
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.39932
แผนก วิสัญญีแพทย์
ประวัติการศึกษา - แพทย์ศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิสัญญีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 -17.00 น.
นอกเวลาราชการ
ชื่อ - นามสกุล : พญ อลิษา แก้วมูล
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.39996
แผนก วิสัญญีแพทย์
ประวัติการศึกษา - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(เกียรตินิยมอันดับสอง)
- วิสัญญีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
นอกเวลาราชการ
ชื่อ - นามสกุล : นพ สิทธิพงศ์ วิลาวัณย์วจี
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.18853
แผนก อายุรกรรมทั่วไป
ประวัติการศึกษา - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- อายุรศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ 08.00 - 12.00 น.
อาทิตย์ (คลินิกอายุรกรรม) 10.00 - 12.00 น.
ชื่อ - นามสกุล : พญ พรรณี ศิริพิทักษ์กุล
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.30222
แผนก อายุรกรรมทั่วไป
ประวัติการศึกษา - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศรนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 18.00 น.
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 42
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 89051