ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ที่ วันที่ประกาศ ตำแหน่ง จำนวน วุฒิการศึกษา รายละเอียด วันที่ปิดรับ
1 11-07-2562 พนักงานทรัพยากรมนุษย์ 1 ปวส.ขึ้นไป -ป.ตรี (สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ,สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

คุณสมบัติ : 1.เพศ ไม่จำกัด 2. อายุ ไม่เกิน 35 ปี 3.สถานะ ไม่จำกัด
ลักษณะงาน : 1.รับผิดชอบ/ประสานงานเกี่ยวกับจัดอบรมทั้งภายใน และภายนอก 2.ดูแลเรื่องสิทธิ์ประกันสังคมของพนักงานในโรงพยาบาล 3.จัดทำเอกสารเพื่อส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4.และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ : 1. เงินเดือน / OT / โบนัส 2.สิทธิ์ประกันสังมค 3.ค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง 4.ประกันอุบัติเหตุกลุ่มของพนักงาน  

2 11-07-2562 พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 ปวส.-ป.ตรี (สาขาคอมพิวเตอร์ วิศวะกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

คุณสมบัติ : เพศ ไม่จำกัด , อายุ ไม่เกิน 35 ปี
ลักษณะงาน : 1.จัดทำทะเบียนและดูแล/บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ / printer และอุปกรณ์ต่อพ่วง ของ รพ. 2.แก้ไขปัญหาและ Support User แผนกต่างๆ เกี่ยวกับระบบ Hardwrae /Sofware ของ รพ. 3.จัดทำข้อมูลแฟ้มภาพผู้ป่วย 4. จัดทำข้อมูลลงใน Screen Server ของโรงพยาบาล 5.เช็คสัญญาณวิทยุสื่อสาร 6.ตรวจเช็คและ Loafd ข่อมูลจากกล้องวงจรปิด 7.ติดตั้งคอมพิวเตอร์ /Projector ในห้องประชุม 8. Down Load ข้อมูลผู้ประกันตนในวันหยุดตามตารางเวรการทำงาน 9.ออกหน่วยตรวจสุขภาพนอกสถานที่ร่วมกับแผนกพัฒนาธุรกิจ 10.และหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ : 1. สิทธิ์ประกันสังคม 2.ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง 3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 4.และอื่นๆ

3 11-07-2562 พนักงานอาคารสถานที่/ความปลอดภัย 1 ปวส.-ป.ตรี (สาขาช่างกล,ช่างไฟฟ้า,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

คุณสมบัติ : 1.) เพศ ชาย  (2.) อายุไม่เกิน 35 ปี (3.)สถานภาพสมรส ไม่จำกัด (4.)ต้องพ้นภาระทางทหาร
ลักษณะงาน : ดูแลระบบบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ : 1.)เงินเดือน/OT/โบนัส (2.)สิทธิ์ประกันสังคม (3.)ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง (4.)ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน

4 15-10-2562 พนักงานเวรเปล 1 มัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป

คุณสมบัติ : 1.เพศ ชาย 2.อายุไม่เกิน 35 ปี 3.สถานณะภาพ ไม่จำกัด
ลักษณะงาน : 1.เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ใช้บริการ 2.เคลื่อนย้ายผู้ใช้บริการด้วยรถนั่ง และรถนอนด้วยความปลอดภัย 3.สามารถทำงานเป็นกะได้/ขึ้นเวรได้ ( จัดตามตารางเวร ) 4.และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ : 1. เงินเดือน/ OT / โบนัส 2. สิทธิ์ประกันสังคม 3.ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง 4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มของพนักงาน

5 10-09-2562 พนักงานจ่ายอาหาร 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3-6

คุณสมบัติ: 1.เพศ ชาย  2.อายุไม่เกิน 35 ปี 3. สถานภาพ ไม่จำกัด 4.พ้นภาระทางทหารแล้ว
ลักษณะงาน : 1.จ่ายอาหาร/เสิร์ฟอาหารให้กับผู้ใช้บริการตามจุดต่างๆภายในโรงพยาบาล 2.เตรียมอาหาร และอุปกรณ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ทำความสะอาดและอุปกรณ์เครื่องครัวให้พร้อมใช้งานอยู่สม่ำเสมอ 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ :  1.สิทธิ์ประกันสังคม 2.ส่วนลดค่ารัดษาพยาบาลญาติสายตรง 3.ประกันอุบัติเหตุกลุ่มของพนักงาน

6 08-02-2562 พนักงานโสตฯ/ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 1 ปวส.ขึ้นไป (สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยว

คุณสมบัติ :
1.เพศ ไม่จำกัด อายุ 22-35  ปี 
ลักษณะงาน: 
1.สามารถเขียนโปรแกรม - เว็บไซด์ได้ 2.เขียนงานทางด้านกราฟฟิกดีไซด์ได้  สร้างสื่อ,วีดีโอ ฯลฯ ได้ 3. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop ,AI และอื่นๆได้ 4.สามารถใช้โปรแกรมทางด้าน Microsoft office ได้  5.และงานทางด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ :
1.เงินเดือน / TO /โบนัส 2.สิทธิ์ประกันสังคม 3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง 4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มของพนักงาน

7 20-08-2562 พนักงานศุนย์ประกันสุขภาพ 2 ปวส.ขึ้นไป ป.ตรี (บริหารธุรกิจ, และอื่นๆที่เกี่ยว

เพศไม่จำกัด อายุไม่เกิน 35 ปี   (สามารถทำงานเป็นกะได้)
1. เช็ค/ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้บริการให้อย่างถูกต้อง
2. ติดต่อประสานงานทั้งภายใน – ภายนอก
3. และอื่นๆที่ ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
1. เงินเดือน / OT
2. สิทธิ์ประกันสังคม
3. ค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง
4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
5. โบนัสประจำปี

8 01-01-2562 นักรังสีเทคนิคการแพทย์ 2 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

คุณสมบัติ : อายุ 21 ปีขึ้นไป
          - ผ่านการอบรมเฉพาะทางของเอกซเรย์ (ถ้ามี)
          - มีใบประกอบวิชาชีพของรังสีเทคนิค
          - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
         

ลักษณะงาน  - การตรวจทางรังสีทั่วไป โดยใช้เครื่องฉายเอกซเรย์
                   - บันทึกภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ใช้บริการ 
                   - ควบคุมเครื่องเอกซเรย์ในการให้ปริมาณ รังสีเอกซเรย์ที่พอเหมาะ และอื่นๆ

สวัสดิการ      - เงินเดือน / OT
                    - ประกันสังคม
                    - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง
                    - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
                    - โบนัสประจำปี
                    

9 06-07-2562 พนักงานแม่บ้าน 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติ
1.เพศ หญิง  2.อายุไม่เกิน 40 ปี 3.ไม่มีโรคประจำตัว 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ดูแล/รับผิดชอบทางด้านความสะอาดตามจุดต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 2. สามารถขึ้นเวรได้ 3. มีความขยัน,อดทน และซื่อสัตย์

สวัสดิการ
1.เงินเดือน / OT / โบนัส  2.สิทธิ์ประกันสังคม 3.ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง 4.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

 

10 29-05-2562 พนักงานช่าง/อาคารสถานที่ 2 ปสว.ขึ้นไป - ป.ตรี (สาขาไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง และอื่นๆท

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ไม่เกิน 35 ปี *มีใบประกาศหลักสูตรไฟฟ้าในอาคาร(ใบเซอร์ไฟฟ้า)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ดูแลรับผิดชอบในงานซ่อม/บำรุงรักษาต่างๆ ภายในโรงพยาบาล เช่น งานไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ ฯลฯ
-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อดทน และสามารถเข้าขึ้นเวรได้

-และอื่นๆที่ได้รับมอบหมายในงาน
สวัสดิการ
1.เงินเดือน / TO /โบนัส 2.สิทธิ์ประกันสังคม 3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง 4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มของพนักงาน

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 4
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 5331