ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ที่ วันที่ประกาศ ตำแหน่ง จำนวน วุฒิการศึกษา รายละเอียด วันที่ปิดรับ
1 02-08-2562 ผู้ช่วยเภสัชกร 1 ผู้ช่วยเภสัชกร หรือ ผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 6 เดือน

คุณสมบัติ : เพศ ไม่จำกัด อายุไม่เกิน 35 ปี มีความกระตือรือร้น มนุษย์สมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นกะหรืออยู่ตามเวรที่หน่วยงานจัดได้
ลักณณะงาน : 1.จัดเตรียม/จัดเก็บยา ให้แก่ผู้ใช้บริการและหน่วยงานต่างๆให้ได้มาตรฐานเภสัชกรรม 2.คัดแยกยา เวชภัณฑ์ที่ใกล้หมดอายุมาตรฐาน 3.บันทึกและตรวจสอบความถูกต้องรายการผลิตภัณฑ์ในระบบคอมพิวเตอร์พร้อมจัดทำฉลากและวิธีการใช้  และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ : 1.เงินเดือน / TO / โบนัส  2. สิทธิ์ประกันสังคม 3. ค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง 4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

2 01-07-2562 พนักงานParamedic 2 ปวส.ขึ้นไป ป.ตรี ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (PARAM

คุณสมบัติ    :  อายุไม่เกิน 35 ปี *มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์* 
ลักษณะงาน :  - ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยฉุกเฉิน
                     - เป็นผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
                     - ออกกู้ชีพกับรถ Ambulance
                     - สามารถเข้าเวรได้ และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ      - เงินเดือน / OT
                    - ประกันสังคม
                    - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง
                    - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
                    - โบนัสประจำปี

3 01-03-2562 พนักงานประชาสัมพันธ์ 1 ปวส.ขึ้นไป ป.ตรี (บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ และอื

คุณสมบัติ : เพศ หญิง  , อายุไม่เกิน  35 ปี
ลักษณะงาน :  1.ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาผู้ใช้บริการ 2.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ 3.ประสานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 4. และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ : เงินเดือน / OT /โบนัส , สิทธิ์ประกันสังคม , ค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง , ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

4 31-01-2562 พนักงานประกันสุขาภาพ 2 ปวส.ขึ้นไป

เพศไม่จำกัด อายุไม่เกิน 35 ปี   (สามารถทำงานเป็นกะได้)
1. เช็ค/ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้บริการให้อย่างถูกต้อง
2. ติดต่อประสานงานทั้งภายใน – ภายนอก
3. และอื่นๆที่ ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
1. เงินเดือน / OT
2. สิทธิ์ประกันสังคม
3. ค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง
4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
5. โบนัสประจำปี

5 01-02-2562 นักเทคนิคการแพทย์ 1 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

*คุณสมบัติ*
-เพศไม่จำกัด
-อายุไม่เกิน 35 ปี
 *ลักษณะงาน*
-ทำหน้าที่วิเคราะห์ , เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการประเมินสุขภาพ การติดตามผล และการวิเคราะห์สารพิษสารปนเปื้อนต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ อื่นๆที่เกียวข้อง
*สวัสดิการ*

. เงินเดือน / OT ,สิทธิ์ประกันสังคม , ค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง, ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน ,โบนัสประจำปี

6 12-01-2561 นักรังสีเทคนิคการแพทย์ 1 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

คุณสมบัติ : อายุ 21 ปีขึ้นไป
          - ผ่านการอบรมเฉพาะทางของเอกซเรย์ (ถ้ามี)
          - มีใบประกอบวิชาชีพของรังสีเทคนิค
          - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
         

ลักษณะงาน  - การตรวจทางรังสีทั่วไป โดยใช้เครื่องฉายเอกซเรย์
                   - บันทึกภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ใช้บริการ 
                   - ควบคุมเครื่องเอกซเรย์ในการให้ปริมาณ รังสีเอกซเรย์ที่พอเหมาะ และอื่นๆ

สวัสดิการ      - เงินเดือน / OT
                    - ประกันสังคม
                    - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง
                    - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
                    - โบนัสประจำปี
                    

7 01-02-2562 พนักงานหน่วยจ่ายกลาง 1 ม. 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

*คุณสมบัติ*
เพศ : ไม่จำกัด อายุ 18 ปีขึ้นไป 
*ลักษณะงาน* 

การล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์  ,การจัดเตรียมหีบห่อ ,การทำลายเชื้อการทำให้ปราศจากเชื้อ

,การรับเครื่องมือที่ใช้แล้วและส่งเครื่องมือปลอดเชื้อให้กับหน่วยงาน ,การจัดเก็บเครื่องมือปลอดเชื้อ
*สวัสดิการ*

1. เงินเดือน /OT 2. สิทธิ์ประกันสังคม 3. ค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง 4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน 5. โบนัสประจำปี

8 10-02-2562 พนักงานการเงิน 1 ปสว.ขึ้นไป - ป.ตรี (สาขาบัญชี - การเงิน )

*คุณสมบัติ*
-เพศ หญิง , อายุไม่เกิน 35 ปี  
*ลักษณะงาน*
- จัดรอบปฏิบัติงานเพื่อรับชำระค่าบริการตลอด 24 ชั่วโมง
- จัดทำรายงานกระทบยอดรายได้ และยอดสดในแต่ละวัน

- จัดทำสรุปรายได้รายวัน
- จัดเก็บเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-เวลาทำงาน 08.00 – 16.00 , 16.00 – 22.00 , + OT
*สวัสดิการ*
1. เงินเดือน / OT
2. สิทธิ์ประกันสังคม
3. ค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง
4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
5. โบนัสประจำปี

9 01-02-2562 พนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิค 1 ผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 6 เดือน *หากมีประสบการณ์จะพิ

*คุณสมบัติ*
-เพศ หญิง , อายุไม่เกิน 35 ปี 
*ลักษณะงาน*
ให้ข้อมูลและบริการงานด้านรังสีฯ
การประสานงานกับนักรังสีฯ และ แพทย์ผู้ตรวจเพื่อการวินิจฉัยของแพทย์เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องมากที่สุด
ดูแลควบคุมเครื่องมือ อุปกรณ์ ทางด้านรังสีให้เกิดการใช้งานอย่าง้หมาะสมและปลอดภัย
*สวัสดิการ*
1. เงินเดือน / OT
2. สิทธิ์ประกันสังคม
3. ค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง
4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
5. โบนัสประจำปี

10 01-01-2562 พนักงานผูู้ช่วยพยาบาล (PA) ไม่จำกัด ผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี

เพศไม่จำกัด อายุ 18-35 ปี /ประกันสังคม/โบนัส/อื่นๆ

  • โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
    โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
    ผู้เข้าชมขณะนี้ : 150
    จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 87,549