โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
11-11-2019 15:34:58
โปรแกรม 1 ชุดมาตราฐาน

   สำหรับผู้ที่อายุ 25-35 ปี หรือผู้ที่อยู่ในวัยทำงานที่ต้องการทราบว่าสุขภาพตนเองเป็นอย่างไรบ้างเพื่อการดูแลเอาใจใส่สุขภาพป้องกันโรคภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ในอนาคต และเพื่อให้ความมั่นใจได้ว่ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 2. ตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ (CBC)
 3. ตรวจปัสวะ (UA)
 4. ตรวจเอ็กเรย์ปอด (CXR)
 5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol,Triglycerride)
 7. ตรวจสุขภาพปากและฟัน

ค่าบริการ 1,050 บาท

โปรแกรม 2 ชุดประสิทธิภาพ

   สำหรับผู้ที่อายุ 35-45 ปี ประชาชนทั่วไป ผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน เจ้าของกิจการ หรือนักบริหารที่เผชิญความเครียดจากการทำงาน ไม่มีโอกาสได้ออกกำลังกายปวดศีรษะเป็นประจำ บริโภคอาหารที่มีไขมันสูง สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา ทำให้มีปัจจัยเสียงต่อโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 2. ตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ (CBC)
 3. ตรวจปัสสาวะ (UA)
 4. ตรวจเอ็กซเรย์ปอด (CXR)
 5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 7. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol,Triglycerride)
 8. การทำงานของไต (Bun,Creatinine)
 9. การทำงานของตับ (SGOT,SGPT)
 10. ตรวจโรคเก๊าท์ (Uric Acid)
 11. ตรวจสุขภาพปากและฟัน

ค่าบริการ 1,650 บาท

โปรแกรม 3 ชุดสมบูรณ์แบบ

   สำหรับผู้ที่อายุ 45 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยตรวจร่างกายมาก่อนเลย ประชาชนทั่วไป ผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน เจ้าของกิจการ หรือนักบริหารที่ไม่มีโอกาสได้ออกกำลังกาย สูบุหรี่หรือดื่มสุรา ทำให้มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โปรแกรมนี้นอกจากจะมีการตรวจสภาพร่างกายทั่วไปแล้ว จะมีการตรวจไขมันการทำงานของตับ-ไต และตรวจการทำงานของหัวใจด้วย

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 2. ตรวจนับเม็ดเลือดแบบ สมบูรณ์ (CBC)
 3. ตรวจปัสสาวะ (UA)
 4. ตรวจเอ๊กซเรย์ปอด (CXR)
 5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 7. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol,Triglycerride)
 8. ตรวจไขมันความหนาแน่นในเลือด (HDL,LDL)
 9. การทำงานของไต (BUN,Creatinine)
 10. การทำงานของตับ (SGOT,SGPT,ALK.)
 11. ตรวจหาโรคเก๊าท์ (Uric Acid)
 12. ตรวจสุขภาพปากและฟัน

ค่าบริการ 1,950 บาท

 

การเตรียมตัวตรวจสุขภาพ 

 1. กรุณางดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง
 2. หลีกเลี่ยงการดืมแอลกอฮอล์
 3. ควรสวมเสื่อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
 4. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนวันตรวจสุขภาพ
 5. หากสงสัยว่าตั้งครรภํ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนตรวจ
 6. ถ้านำฟิล์มเก่ากรุณานำมาด้วยทุกครั้ง
 7. ถ้าผลตรวจไม่ปกติและต้องมีการตรวจเพื่อการรักษาเพิ่มเติมไปจากโปรแกรมตรวจสุขภาพท่านจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ค่าธรรมเนียม แพทย์ผู้ตรวจรักษา ค่ายา ค่าตรวจพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)
 8. ตรวจหาโรคธาลัสซีเมีย , ตรวจมะเร็งปากมดลูกรับฟังผลกับแพทย์ภายใน 7 วัน
 9. ร.พ. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ราคาในแผ่นพับนี้จัดทำเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพประจำปี

   ถึงแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าตนเองมีสุขภาพดี แต่สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ทุกคนไม่ควรละเลยคือ "การตรวจสุขภาพประจำปี" เป็นประจำเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองว่ายังคงมีสุขภาพดี และประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย

 • การตรวจสุขภาพเป็นประจำจะทำให้สามารถตรวจอาการของโรคต่างๆได้ ส่งผลให้ตรวจพบโรคต่างๆ ได้ตั้งแต่ระยะแรกและเพิ่มโอกาสในการรักษาให้สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้มากขึ้น
 • การตรวจสุขภาพเป็นประจำช่วยให้สามารถกำหนดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตส่งผลให้สามารถช่วยป้องกันที่จะเกิดขึ้นได้
 • การตรวจสุขภาพประจำปีจะทำให้แพทย์มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและแนะนำแนวทางการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตเพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น
 • การตรวจสุขภาพจะทำให้คุณได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเมื่อมีความจำเป็น
 • การตรวจสุขภาพเป็นประจำจะช่วยให้แพทย์ทราบถึงประวัติด้านสุขภาพอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในกรณีที่เจ็บป่วยอย่างรุนแรง
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 49
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 92197