CSR สู่ชุมชนด้วยการแบ่งปัน
13-12-2019 16:12:40

การออกบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน ก็เป็น CSR หนึ่งที่ ร พ.หริภุญชัยฯ กระทำเป็นประจำทุกปี

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 81
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 78847