ประกาศการทำลายเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย ตั้งแต่ปี 2558

เรียน ผู้รับบริการทุกท่าน

     เนื่องด้วยทางโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จะทำลายเอกสารเวชระเบียน

ผู้ป่วยที่ไม่ได้มาติดต่อนานเกิน 5 ปี ของผู้ป่วยที่ไม่มาติดต่อ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้น

หากท่านต้องการข้อมูลประวัติการรักษา กรุณาติดต่อแผนกศูนย์ประกันสุขภาพ

โทร. 053-581600 ต่อ 1125,1126,1135,1136 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 49
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 92197